Sikeres üzenetküldés!

Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, azaz kötelezettségek a körforgásos termékekhez kapcsolódóan

2023. 12. 05.

Megjelent 2023 tavaszán a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert szabályozó 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint EPR rendelet). A jogszabály számos új kötelezettséget ír elő a „körforgásos termékeket” forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó személyek számára. A kötelezettek kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésével teljesítik az általuk forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált körforgásos termékek hulladékával kapcsolatos hulladékkezelési feladatok finanszírozására vonatkozó kötelezettségüket. A szabályozás legtöbb előírása 2023. július 1. napjától alkalmazandó.

Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, azaz kötelezettségek a körforgásos termékekhez kapcsolódóan

A rendelet célja

Az Európai Unió hulladékpolitikájának azon alapvetéséből indult ki a jogalkotó, hogy az egyes termékek életciklusa végén keletkező hulladékkezelési (újra-használat, hasznosítás, ártalmatlantás) költségeket a gyártók, termelők fizessék meg, amelyet kiterjesztett gyártói felelősségnek nevezünk.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer keretében főszabály szerint a kötelezettek kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésével teljesítik az általuk forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált körforgásos termékek hulladékával kapcsolatos hulladékkezelési feladatok finanszírozására vonatkozó kötelezettségüket („kollektív teljesítés”). (A főszabálytól eltérően a „gyártók” egyénileg is teljesíthetik a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeket az elektromos és elektronikai berendezések, a gépjárművek és az ipari vagy gépjárműelemek és -akkumulátorok tekintetében.)

A körforgásos termékek

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá a következő termékkörök tartoznak:

 • csomagolások
 • egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek (pl. poharak, zacskók, ételtartók, törlőkendők, léggömbök)
 • elektromos és elektronikus berendezések
 • elemek és akkumulátorok
 • gépjárművek
 • gumiabroncs
 • irodai papír
 • reklámhordozó papír
 • sütőolaj és -zsír
 • textiltermékek (pl. ruházati árucikkek, lakástextília, lábbelik)
 • fából készült bútorok

Az érintett körforgásos termékeket vámtarifaszám szerint sorolja fel mellékleteiben a jogszabály az utolsó hat termékkör vonatkozásában, míg a csomagolás, elektromos és elektronikus berendezések, elemek és akkumulátorok, illetve gépjárművek esetében az adott termékcsoportra vonatkozó külön kormányrendeletben meghatározott termékek tartoznak a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá, az alábbiak szerint:

 • a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben;
 • a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben;
 • az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben;
 • az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben;
 • a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletben;
 • az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátorzásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendeletben;
 • az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendeletben.

A körforgásos termékek köre részben azonos a környezetvédelmi termékdíj szerint díjköteles termékek körével, azonban az egyezés korántsem teljes. Az egyik legfontosabb példa erre, hogy a csomagolás nem azonos a termékdíjköteles csomagolószerrel, mivel a csomagolás létrehozója, így úgymond gyártója a csomagolást végző, azaz a csomagolószert áruval, termékkel társító.

Kit terhel a kötelezettség?

A kötelezettségek tekintetében gyártónak kell tekinteni a körforgásos termék első belföldi forgalomba hozóját vagy első saját célú felhasználóját.

Az EPR rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a kiterjesztett gyártói felelősség vonatkozásában forgalomba hozatalnak minősül

 1. a körforgásos termék tulajdonjogának
  1. első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása vagy
  2. külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére történő átruházása, ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását is, a (4) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével;
 2. a saját célú felhasználás vagy
 3. az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárból vagy a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti termékdíj raktárból a termék belföldre történő kitárolása.

A saját felhasználás gyakorlata lehet az, amely a legtöbb bizonytalanságot szülheti a kiterjesztett gyártói felelősség mérlegelése során, így ennek tisztázása kifejezetten fontos lehet a gazdálkodók üzletvitelét figyelembe véve.

Az EPR rendelet 17. § (1) bekezdés alapján, a körforgásos termékek saját célú felhasználásnak minősül, ha gazdasági tevékenység körében a gyártó saját vagy alkalmazottja magánszükségletének kielégítése érdekében használja fel az adott terméket, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi törvény soraiban meghatározott alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, beruházás, felújítás vagy karbantartás során történik a felhasználás, vagy a körforgásos termék minden egyéb használat, ideértve a szolgáltatásnyújtás keretében történő használatot, felhasználást vagy használatba adást is, ideértve a szolgáltatásnyújtás keretében történő használatot, felhasználást vagy használatba adást is – kivéve a saját termelésű készlet létrehozását -, hogyha az adott körforgásos termék a használatot követően belföldön válik hulladékká.

Az érintettek főbb kötelezettségei

Kollektív teljesítés esetén első lépésként regisztrálni szükséges a koncessziós társaság elektronikus felületén.

Minden kötelezettnek 2023. május 1. napjától kezdődően kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál legkésőbb 2023. május 31 napjáig.

Az állami hulladékgazdálkodási feladatok egy részét 2023. július 1-jétől koncessziós szerződés keretében a MOL Nyrt. által létrehozott koncessziós társaság, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. („MOHU”) végzi.

A nyilvántartásokban szereplő adatokban bekövetkezett változások bejelentésén kívül az alábbi kötelezettségek terhelik az érintett gazdálkodókat:

 1. Nyilvántartást kell vezetni a forgalomba hozott körforgásos termékekről a jogszabályban előírt adattartalommal.
 2. A nyilvántartás alapján negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig adatot kell szolgáltatni az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére. Az első bejelentési kötelezettség 2023. október 20. napjáig volt esedékes.
 3. Negyedévente, a koncessziós társaság által kiállított számla alapján kiterjesztett gyártói felelősségi díjat kell fizetni a koncessziós társaság részére. Az egységnyi kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékét külön miniszteri rendelet fogja meghatározni. A környezetvédelmi termékdíjköteles termékek esetében a kiterjesztett gyártói felelősségi díj a fizetendő környezetvédelmi termékdíjból levonható lesz.
 4. A díjfizetésre kötelezetteknek júliustól a számlán fel kell tüntetniük a kiterjesztett gyártói felelősségi díj vonatkozásában a jogszabályban előírt „a kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli” szövegezést.

A díjtételek az energiaügyi miniszter által kiadott 8/2023. (VI.2.) EM rendeletben kerültek meghatározásra. A rendelet díjkategóriák, illetve a gépjárművek esetén gépjármű-kategóriák szerinti megnevezés alapján csoportosítja a körforgásos termékeket, valamint ennek alapján jelöli meg a gyártót terhelő díjakat Ft/kg alapon.

Az EPR rendelet kapcsán még nem tudott hatósági gyakorlat kialakulni, tekintettel a jogszabály 2023-as hatálybalépésére, azonban a regisztrációt, valamint az ahhoz kapcsolódó kötelező adatszolgáltatást elmulasztó gazdálkodók ellenőrzésre és kapcsolódó bírságra számíthatnak, így célszerű minél előbb áttekinteni a gazdálkodóknak tevékenységi köreiket, és amennyiben azok alapján érintettek, úgy teljesíteni a jogszabály által rájuk hárított kötelezettségeket.

Amennyiben cikkünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, illetve a kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatos regisztrációhoz, valamint a negyedévenként esedékes adatszolgáltatáshoz jogi segítségre volna szüksége, úgy forduljon ügyvédi irodánkhoz bizalommal!

Kapcsolat

Legújabb cikkek

A büntetés kiszabásának elvei – enyhítő és súlyosító körülmények a büntetés kiszabása során

A büntetőeljárás során a bíróságnak először abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a vád tárgyát képző cselekmény bűncselekménynek minősül-e, a bűncselekményt a vádlott követte-e el, és amennyiben igen akkor el kell döntenie, hogy az elkövetővel szemben milyen jogkövetkezményeket kíván alkalmazni.

Az alapítványokra vonatkozó illetékszabályok változása – fontos határidő közeleg

Manapság az egyesület mellett az alapítvány az egyik leggyakrabban választott nonprofit civil szervezeti formáció, amellyel valamilyen tartós célt lehet megvalósítani. Tekintettel arra, hogy egyre több alapítvány jön létre, de sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy erre a jogi személyre milyen szabályok vonatkoznak, így ebben a cikkben az alapítványok vonatkozásában egy általános tájékoztatást kívánunk adni, továbbá az elmúlt években megvalósult jogszabályi változásokra kívánjuk felhívni a figyelmet.

A tulajdoni lap rejtelmei – avagy útmutatás ahhoz, hogy mit érdemes figyelni a tulajdoni lapon

A tulajdoni lap egy olyan okirat, amelyen megtalálható az összes fontos információ egy adott ingatlanról az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján. Magyarországon minden ingatlan szerepel a Földhivatalnak az ingatlan-nyilvántartásában, így tehát minden ingatlannak van tulajdoni lapja. Kérdés azonban, hogy mit is árul el egy tulajdoni lap, milyen adatokhoz juthatunk általa. Ebben a cikkben a tulajdoni lapon szereplő információkkal kapcsolatban szeretnénk hasznos tanácsokat megosztani.