Felmondható idő előtt a határozott időre kötött bérleti szerződés?

Bérleti szerződés

Sokan kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy a bérleti szerződés megkötésének időpontjában egy szerződést még kedvezőnek vélt feltételekkel kötünk meg, azonban később egyéb körülményekben bekövetkezett változás miatt a határozott idejű szerződés terhessé válik számunkra, így szabadulni kívánnánk abból.

Jelen cikkünkben azt kívánjuk bemutatni, hogy a határozott időre kötött bérleti szerződésekből milyen esetekben és hogyan szabadulhatunk.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: régi Ptk.) szigorúbban rendelkezett a határozott idejű bérleti szerződések rendes felmondása tekintetében, hiszen azokat rendes felmondással a szerződés lejárata előtt megszüntetni nem lehetett, kizárólag a felek együttes megállapodása vagy az egyik fél rendkívüli felmondása szüntette azt meg. Rendkívüli felmondást pedig kizárólag súlyos szerződésszegésre lehetett alapítani, valamint a felmondást indoklással kellett azt ellátni, így annak esetei rendkívül korlátozottak voltak (Pl. bérbeadó nem biztosította a bérlemény rendeltetésszerű használatát, vagy azt valamivel ellehetetlenítette).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) ezen kérdés tekintetében már nagyobb mozgásteret hagyott a feleknek és lehetővé tette a határozott időre kötött bérleti szerződés rendes felmondását is bizonyos feltételek mellett.

A Ptk. a bérleti szerződés közös szabályai között rendelkezik arról, hogy a határozott időre kötött bérleti szerződést bármelyik fél felmondhatja a hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig. Abban az esetben, ha a rendes felmondási jogot a tizenötödik napot követően gyakorolja valamelyik fél, akkor kizárólag az azt követő hónap végére mondhatja fel a szerződést.

Azonban a Ptk. hatálya alatt lévő szerződések esetén is az idő előtti rendes felmondásra kizárólag akkor van lehetőség, ha a felek ezen jogot a szerződésben kikötötték.

Így abban az esetben, amennyiben ez nem kerül kikötésre, idő előtt a szerződést kizárólag közös megegyezéssel lehet megszüntetni vagy rendkívüli felmondással lehet az felmondani a másik fél szerződésszegésére alapítva.

A gyakorlatban legtöbb esetben lakások bérlete tekintetében kerülnek határozott idejű bérleti szerződések megkötésre, így azokra is érdemes kitérni, hogy a lakásbérleti szerződések tekintetében a jogalkotó megalkotott-e eltérő szabályokat.

Tekintettel arra, hogy a lakásbérleti szerződések tekintetében a Ptk. mellett a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakástörvény) is tartalmaz vonatkozó rendelkezéseket, így azok együttes vizsgálatával kaphatunk a fenti kérdésre választ.

Megvizsgálva őket azonban arra a megállapításra juthatunk, hogy sem a Ptk. vonatkozó rendelkezései, sem a Lakástörvény nem rendelkezik a fentiekhez képest eltérően, így a lakásbérleti szerződések is idő előtt rendes felmondással kizárólag akkor szüntethetőek meg, ha azt a felek a szerződésben egybehangzó akaratukkal kikötötték, ennek hiányában pedig kizárólag közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással lehet a szerződést megszüntetni.

Felvetődik a kérdés azonban, hogy milyen esetekben kell alkalmazni a régi Ptk-t és mikor a Ptk-t? A Ptk. rendelkezéseit 2014. május 15-ét, annak hatálybalépését, követően keletkezett jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni, azonban a felek egy esetlegesen ezt megelőzően kötött szerződésük tekintetében közös megegyezéssel rendelkezhetnek úgy, hogy jogviszonyukra a módosítást követően a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak. A 2014. május 15. napját megelőzően megkötött szerződésekre pedig a régi Ptk. szabályai az irányadóak.

Ha úgy gondolja, hogy ezen a területen jogi segítségre volna szüksége, úgy forduljon ügyvédi irodánkhoz bizalommal!

Kapcsolat