Végelszámolás

Jun 25, 2017

Egy cég aktív és jövedelmező piaci jelenlétét tartja szem előtt, mikor alkalmazottjait és alvállalkozóit kiválasztja, azonban egy társaság megszüntetésére a legtöbb esetben a cég munkaszervezete nincs felkészülve, a végelszámolás-sal kapcsolatos teendőket elvégezni nem tudja. A Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda jelenleg két, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által névjegyzékbe vett felszámolószervezettel is szoros partneri kapcsolatot ápol.

Végelszámolás
Ezen szervezetek a cégek jogutód nélküli megszüntetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznek, szakmai felkészültségüket pedig a névjegyzéki státusz garantálja. Ilyennódon biztosítani tudjuk ügyfeleinknek, hogy cégük, mely gazdasági tevékenységét beszüntetni szándékozik, rendezett keretek között tud jogutód nélküld megszűnni, melynek teljes folyamatát Ügyvédi Irodánkkal együttműködő felszámolószervezetek által kijelölt végelszámoló biztosítja. Leveszünk válláról minden jogi, számviteli és más adminisztratív jellegű kötelezettséget, hogy további üzleti érdekeltségeire koncentrálhasson.

Végelszámolás | Törvényi rendelkezés

Egy gazdasági társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően – többek között – jogutód nélkül megszűnhet a tagok vagy alapítók ilyen irányú döntése alapján. Ebben az esetben a cég vagyoni viszonyait köteles lezárni, követeléseit behajtja, hitelezőit kielégíti, ennek kereteit a végelszámolási eljárás adja meg. A végelszámolási eljárás megindításáról és kezdő időpontjáról a társaság tagjai, alapítói által alkotott legfőbb szerv dönt, egyúttal megválasztják a cég végelszámolóját, határoznak díjazásáról, elfogadják megbízási szerződését. A végelszámolási eljárás kezdő időpontjától a végelszámoló jogosult eljárni a cég képviseletében, a korábbi vezető tisztségviselő helyébe lép jogaival és kötelezettségeivel együtt azzal, hogy tevékenységét immár nem a társaság profitábilissá tételének, hanem végleges megszüntése és cégjegyzékből történő törlése érdekében látja el.

Legújabb cikkek

A büntetés kiszabásának elvei – enyhítő és súlyosító körülmények a büntetés kiszabása során

A büntetőeljárás során a bíróságnak először abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a vád tárgyát képző cselekmény bűncselekménynek minősül-e, a bűncselekményt a vádlott követte-e el, és amennyiben igen akkor el kell döntenie, hogy az elkövetővel szemben milyen jogkövetkezményeket kíván alkalmazni.

Az alapítványokra vonatkozó illetékszabályok változása – fontos határidő közeleg

Manapság az egyesület mellett az alapítvány az egyik leggyakrabban választott nonprofit civil szervezeti formáció, amellyel valamilyen tartós célt lehet megvalósítani. Tekintettel arra, hogy egyre több alapítvány jön létre, de sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy erre a jogi személyre milyen szabályok vonatkoznak, így ebben a cikkben az alapítványok vonatkozásában egy általános tájékoztatást kívánunk adni, továbbá az elmúlt években megvalósult jogszabályi változásokra kívánjuk felhívni a figyelmet.

A tulajdoni lap rejtelmei – avagy útmutatás ahhoz, hogy mit érdemes figyelni a tulajdoni lapon

A tulajdoni lap egy olyan okirat, amelyen megtalálható az összes fontos információ egy adott ingatlanról az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján. Magyarországon minden ingatlan szerepel a Földhivatalnak az ingatlan-nyilvántartásában, így tehát minden ingatlannak van tulajdoni lapja. Kérdés azonban, hogy mit is árul el egy tulajdoni lap, milyen adatokhoz juthatunk általa. Ebben a cikkben a tulajdoni lapon szereplő információkkal kapcsolatban szeretnénk hasznos tanácsokat megosztani.